top of page

Privacyverklaring

Vragen, opmerkingen of wilt u een volledige versie van de privacyverklaring ontvangen? 

Neem dan contact op.

Neem contact op

Privacyverklaring

Het Kruidenloket, statutair gevestigd te ROTTERDAM, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer  80871550, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals  weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

W. www.kruidenloket.nl

E. kruidenloket@gmail.com

T. +31 (0) 6 20191358

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Om u zorgverlening te kunnen bieden verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dit zijn o.a.  persoonsgegevens en gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening. Het kruidenloket, verwerkt de volgende gegevens van u: 

- Voor- en achternamen 

- Adellijke titels 

- Uw (profiel-)foto 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Geboorteland 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- Gegevens identiteitsbewijs 

- E-mailadres 

- Partner/familie

- IP-adres 

- Bankrekeningnummer 

- Behandelaren 

 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Het Kruidenloket verwerkt bijzondere persoonsgegevens, de volgende  bijzondere persoonsgegevens verwerken wij van u: 

- Gezondheidsgegevens; 

- Gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen kunnen blijken; - Gegevens waaruit iemands seksuele gedrag of seksuele gerichtheid zou kunnen  blijken; 

- Gegevens waaruit ras of etnische afkomst zou kunnen blijken; 

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar; 

- Burgerservicenummer (BSN); 

- Genetische gegevens. 

Registratie 

Nadat wij u persoonsgegevens hebben verkregen, bewaren we deze zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. De gegevens die wij hebben verkregen van u worden  gevalideerd en aangevuld door het basisregistratiepersoonsgegevens. 

Wij zullen de aan uw gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij dat  noodzakelijk achten, ten behoeve van de uitvoering van de zorgverlening of indien er een  wettelijke grondslag toe is. In het geval dat wij vermoeden hebben dat u fraude of misbruik  maakt van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan de daartoe  bevoegde autoriteit. 

Doelstellingen 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

       - Voor goede zorgverlening.

- Omdat wij de wettelijke verplichting hebben om bepaalde gegevens van u te  verkrijgen en deze van u op te slaan. 

- Het afhandelen van uw betaling. 

- U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze zorgverlening uit te  kunnen voeren. 

- U de mogelijkheid bieden een account aan te maken. 

- Geanonimiseerde onderzoeken. 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren. 

Publicatie 

Wij publiceren u gegevens niet. 

Verstrekking aan derden 

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan derden. Derden zijn personen die betrokken zijn bij  de uitvoering van de zorgverlening. 

Bewaartermijn 

De wet verplicht het Kruidenloket om uw persoonsgegevens twintig jaar op  te slaan, nadat de behandelovereenkomst is beëindigd. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft recht om uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw medisch dossier) in te zien,  te wijzigen of te laten vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele  toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de  verwerking van uw persoonsgegevens door het kruidenloket en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar  u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wijzigingsverzoek 

Wilt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar? Neem dan  contact op met het Kruidenloket.  

 

Beveiliging 

Het Kruidenloket neemt de bescherming van uw gegevens serieus en  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de volgende  maatregelen genomen: 

- Toegang tot persoonsgegevens, wordt afgeschermd doormiddel van een  gebruikersnaam wachtwoord en een ander authenticatiemiddel.  

- De gegevens worden na ontvangst in een apart systeem opgeslagen. - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde  internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de  adresbalk. 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

- Het bijhouden van logs van alle handelingen in het systeem. 

 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

 

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het  verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de  hoogte bent van wijzigingen.  

Autoriteit Persoonsgegevens 

Het kruidenloket wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om  een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

bottom of page